CH Furniture Logo
دکوراسیون حمام ایده آل ایمنی حمام

دکوراسیون حمام ایده آل (ایمنی حمام 1)

در نظر گرفتن تدابیری برای جلوگیری از برق گرفتگی در حمام از مهم ترین نکات ایمنی است که بخشی از دکوراسیون حمام را نیز شامل می شود. در فضای حمام هیچ سیمی نباید در فضا رها باشد و یا کلید و پریزهای برق نیز نباید در ارتفاعی کم و در مجاورت با آب و شیرهای آب قرار گیرند. بهترین راهکار برای این مورد در نظر گرفتن داکت های تأسیساتی است تا سیم ها را پوشش دهد و بهتر است برای کلید و پریزهای برق نیز درپوشی گذاشته شود تا از تماس مستقیم آن ها با آب و فضای مرطوب بیرون جلوگیری شود.(قسمت ششم)

دکوراسیون حمام ایده آل (تهویه حمام)

دکوراسیون حمام ایده آل (تهویه حمام)

یکی از نکات ایمنی در حمام داشتن تهویه مناسب است. چرا که بسیار شنیده ایم، خفگی افراد در حمام موجب مرگ آن ها شده است، پس تهویه ی…

دکوراسیون حمام ایده آل (ایمنی حمام 2)

دکوراسیون حمام ایده آل (ایمنی حمام 2)

یکی از نکات ایمنی که در حمام می بایست رعایت شود، رعایت استانداردها جهت جلوگیری از سرخوردن است. برای جلوگیری از سر خوردن در حمام به ویژه در…