CH Furniture Logo
صندلی نانکانفورمیست

صندلی نانکانفورمیست


صندلی نانکانفورمیست توسط آیلین گری در سال 1926 طراحی گردید. این صندلی روی دو پایه استوار بود و دو دسته داشت اما فرم پایه ها و دسته ها با دیگر صندلی های ساخته شده متفاوت بود. یک دسته صندلی فرمی بلند و خمیده و با روکشی از جنس چرم بود و دسته دیگر کوتاه، مورب و بدون روکش طراحی شد. طراح عمداً این دسته از صندلی را اینگونه طراحی نمود تا شخصی که روی آن می نشیند فضای بیش تری در هنگام چرخش داشته باشد و در عین حال اگر خواست سنگینی خود را بر روی دسته دیگر متمرکز کند.

مطالب مرتبط: