CH Furniture Logo


طراحی داخلی و دکوراسیون


طراحی داخلی یک فضا صرفاً به بهبود وضعیت بصری و یا ظاهری یک فضا نمی اندیشد، بلکه از اهداف مهم طراحی داخلی، بهینه سازی و سازگار کردن عملکرد برای یک محیط ساخته شده است. درواقع طراحی داخلی روندی عملکردی، زیباشناختی و هدایت گر برای رسیدن به اهدافی چون پویایی، افزایش بازده ی کاری و بهتر کردن روش زندگی است. علاوه بر این طراحی داخلی می بایست پاسخگوی تغییرات اقتصادی، تکنولوژی، جمعیتی و اهداف تجاری عملکرد مورد نظر نیز باشد.

برگرفته از کتاب طراحی داخلی واحدهای مسکونی؛ برکاتی و سهامی، ۱۳۹۲

مطالب مرتبط: